• Pzt – Cuma: 8:00 – 17:00
 • +90 535 816 48 15
 • info@daphneconsultant.com
 • Dil:

 • Blog

  Mısır Merkez Bankasının Akreditif Mecburiyeti Kararı Hakkında

  Mısır Hükümetinin talimatları çerçevesinde ve ACID sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla Mısır Merkez Bankasınca alınarak Bankalara iletilen ancak sayısı ve içeriği belli olmayan Karar kapsamında Mısır’da ithalatlarda akreditif kullanılacağı bilgisi 12 Şubat 2022’den itibaren pek çok medya organında açıklanmış ve bu durum iş adamları örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.  Akabinde açıklanan başka bir haberde ise bazı istisnalara ve detaylara değinilmektedir. Buna göre;

  – Kararın 22 Şubat 2022’den itibaren zorunlu olarak uygulanacağı,

  – Yabancı şirketlerin Mısır şubeleri ve bağlı ortaklıklarının hariç tutulacağı 

  – Kararın yayımından önce yapılan sevkiyatların hariç tutulacağı (Bazı güvenilir kaynaklarda yayım tarihi 13 Şubat 2022 olarak geçmektedir) 

  – Buğday, ilaçlar, aşılar ve bunların ham maddeleri, çay, et, kümes hayvanı, balık, yağ, süt tozu, bebek sütü, bakla, mercimek, tere yağ, mısır gibi ürünlere istisna uygulanacağı,

  – 5.000 $’a kadar olan gönderilerin hariç tutulacağı 

  belirtilmektedir. 

  Diğer taraftan, Mısırlı firmalara akreditif alımını kolaylaştırılması bağlamında talimatlar verildiği de bildirilmektedir. 

  İhracatçılarımızın mümkün mertebe ithalatçılarıyla görüşerek hareket etmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

  Halihazırda resmi Karar metninin olmaması işlemlerin değişkenlik gösterebileceğini düşündürmektedir.

  Akreditif

  Akreditif; alıcının (amir/ithalatçı) talimatıyla bir bankanın (amir banka) belli bir tutar ve vade ile Akreditif’te öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında, satıcıya (lehdar/ihracatçı) ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Kısaca Akreditif, şartlı bir banka garantisidir.

  Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı, sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır. Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiç bir şekilde ödeme yapmaz. Bu, alıcı açısında bir güven unsurudur. Bu nedenlerle akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.

  Akreditif’te, diğer ödeme şekillerinden farklı olarak, güven unsuru yerine banka garantisi söz konusudur. Akreditif, malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.

  İhracatçı, uygun vesaik ibraz ettiği takdirde alacağını güvence altına almış olur.

  Tarafları

  Amir-İthalatçı: İhracatçı ile anlaştıktan sonra, Akreditif işlemini başlatmak üzere bankasına başvuran taraftır.

  Amir Banka: Amirin talimatları doğrultusunda akreditifi açan ve ödeme taahhüdünde bulunan bankadır. Akreditif şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla, kesin ödeme taahhüdüne girmektedir.

  Lehtar: Lehine Akreditif açılan satıcıdır. Akreditif şartlarında belirlenen koşullara uyması halinde, Akreditif kapsamında kendisine ödeme yapılır veya ödeme taahhüdü altına girilir.

  Lehtar Bankası:Açılan Akreditif’i lehdara ihbar eden banka, ihracatçının bankasıdır. İhracatçının talep ettiği durumlarda Akreditif’e teyit ekleyebilir.

  İthalatçının Akreditifte belirtilen şartlara uygun olmayan belgeler karşılığında Lehdara ödeme yapılmayacağını bilmesi bakımından da amir açısından güvenilir bir ödeme şeklidir.

  Read more

  Dış Ticarette Riski Azaltma Yöntemi: Teminat Akreditifleri (Stand-By Letter Of Credit)

  Dış Ticarette karşılaşılan en önemli risklerden biri; taahhüt edilen malın sözleşmede belirtilen miktar, cins ve kalitede olmama veyahut bedelin ödenmemesidir. Tarafların genellikle taşıma ve sigorta masrafları gibi maliyetleri düşük tutup kar oranını artırma eğilimi olduğu gözlenmektedir. İç piyasada riskler teminat mektupları, garanti teminatları gibi hususlarla çözülebilirken; uluslararası piyasalarda sistem başka yönlere kaymıştır.

  Uluslararası ticarette, teminat mektubu ve garanti mektupları da kullanılabilmekte iken; uygulamada karşılaşılan sistem AKREDİTİF’in bizatihi kendisidir. ABD1 ve Japonya gibi ülkelerde bankaların yurt dışına teminat mektubu, garanti mektubu vermeleri yasaklanmış olduğundan; teminat ihtiyacı TEMİNAT AKREDİTİFLERİ (Stand-by Letter of Credit) ile giderilmeye çalışılmıştır.2 Bu uygulama dünya ticaretine de benzer biçimde yansımıştır.3

  Teminat Akreditiflerinin Türleri nelerdir?

  • Performansa Dayalı Teminat Akreditifi (Performance Standby)
  • Avans Teminat Akreditifi (Advance Payment Standby)
  • ihaleye Katılım için Düzenlenen Teminat Akreditifi (Bid Bond/Tender Bond Standby)
  • Kontr Teminat Akreditifi (Counter Standby)
  • Mali Teminat Akreditifi (Financial Standby)
  • Doğrudan Ödemeli Teminat Akreditifi (Direct Pay Standby)

  Teminat Akreditifi ya da Şarta bağlı L/C Neler içerebilir?

  • Malın teslimi
  • Mal bedelinin ödenmesi
  • Taşımanın yapılması
  • Verilen kredinin ödenmesi
  • Gümrük vergilerinin ödenmesi
  • Sigorta şartlarının yerine getirilmesi
  • Sözleşme imzalanması
  • İhaleye katılım gibi şartlar içerebilir.

  Teminat akreditifi/İhtiyat akreditifi/garanti akreditifi (Stand-by Letter of Credit) nedir?

  Ödeme garantisine benzer bir işleve sahiptir. Nitelik olarak üçüncü şahısla yapılan sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde ödemede bulunulacağını teyit eden akreditiftir. Akreditifi açan banka üçüncü şahıs adına lehtara garanti vermektedir. Ancak önemli olan husus ise ödemenin hangi olgunun gerçekleşmemesi konusunun kesin ve net olmasıdır.4 1000 maddelik bir sözleşme sunup, sözleşmenin ihlal edilip edilmediği yargı merciince belirlenecek biz vaziyete bırakılmışsa o halde bu akreditiften istenilen fayda elde edilemeyecektir. Bu akreditif türü özellikli bir tür olduğundan dolayı mal alım satımına bağlı işlerden çok hizmet yahut belirli bir işlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi halinde kullanılır.

  Tür olarak; teminat mektubu vasfındadır. Ayrıca; bağımsızlık vasfı mevcuttur. Yani; aradaki ilişki ve yükümlülüklerden hariç olarak akreditif altında gösterilmesi gereken belge ibrazı ile ödemenin yapılması hususunu içermektedir.

  İnşaat sözleşmeleri sebebi ile bu akreditif sık kullanılır. Ayrıca para ve sermaye piyasalarında da yapılan işlemlere taahhüt oluşturmak için de kullanıldığı alanlar mevcuttur.

  Yargıtay kararında, “Stand-by akreditif uzun vadeli alışverişler, büyük iş akitleri ve borçlanmalar gibi konularda kullanılan bir çeşit teminat mektubudur. Banka teminat mektubunu akreditif olarak düzenleyip işlemleri bu şekilde güvence altına almaktadır. Ancak stand-by akreditif normal akreditiften farklı olup bu akreditifte edimin ifa edilmemesi üzerine ödeme yapılır.‟ olarak geçmektedir.5

  Neden Teminat Akreditifi kullanılmalıdır?

  Sözleşme edimine aykırı davranılması halinde; zararın karşılanması amacı sağlanır. Bu tip akreditifin kullanılması tarafları sözleşmeye uygun davranmaya zorlayacaktır. Ayrıca; zararın oluşması halinde de dava, tahkim vs yollarda alacak takibi yapmaya gerek kalmadan zarar bedeli doğrudan tahsil edilebilecektir.

  Teminat Akreditifi ile Ticari akreditif arasındaki fark nedir?

  Ticari akreditif alıcı veya işveren talimatı ile satıcı veya müteahhit lehine açılırken, garanti akreditifi satıcı veya müteahhit emriyle alıcı veya işveren emrine açılır.6

  Ticari akreditifler sadece mal alımına yönelik açılmakta, akreditif şartlarına uyulması ve bunun belgelerle kanıtlanması halinde lehdara ödeme güvencesi verir. Teminatlı akreditif (stanby L/C) ise her türlü mal, hizmet, ödeme garanti konusunu kapsar.

  Ticari akreditifte; amir banka, sözleşme ile belirlenen taahhüdün yerine getirildiğinin yani malın sevk edildiğinin veya hizmetin yapıldığının fatura, taşıma belgesi vs ile belgelenmesi halinde lehdara ödemede bulunur. Teminat akreditifinde ise taahhüdün yerine getirilmemesi üzerine lehdarın uğradığı zararı telafi etmek maksadı ile ve yine lehtar tarafından bunu ispata yönelik düzenlenen belge ibrazı karşılığında lehdara ödeme yapmayı taahhüt etmektedir.7 Risk bakımından değerlendirilme yapıldığında ise; ticari akreditifte, malın sevki fatura, malın yüklendiğini gösteren belge ile teminat konusu risk minimuma iner. Teminat akreditifinde ise ödemeler lehtarın yazılı talebi üzerine ve 3. Kişiler tarafından düzenlenen kopya belge ile yapılacağından risk içerebilir.8

  Bu durumda; bankanın işin yapılmadığını doğrudan denetleme imkanı yoktur, sadece kendisine ibraz edilen belge karşılığında taahhüdün yerine getirilmediğini belge üzerinden inceler ve belge üzerinde teminatı lehtara verir. Bankanın yetkisinin sınırlı olduğu ve yorum yapma yetkisinin olmadığı sadece belge üzerinden inceleme yaparak ödeme yapacağı unutulmamalıdır. Ancak mahkeme kararı ile amir banka itirazda bulunabilir.

  Tam ters durumda ise; taraflar birbirlerinin taahhütlerini akreditif çerçevesinde yerine getirdi ise; bu halde de bloke edilen teminatın geri dönmesi gereklidir. Tabi en çok tartışılan konulardan biri de akreditifin açılmasından kapanmasına kadar geçen süre zarfındaki faiz kaybıdır. Bu kapsamda ise; bankalar düzenledikleri teminat mektubu karşılığında komisyon alırlar ancak; teminat bedelinin ödenmesi gerekir ise de bu halde bir para alacağı doğacağından banka bunu kredi gibi değerlendirip FAİZİ ile birlikte geri alma yöntemine başvurabilir.

  Teminat Akreditifi ile Teminat Mektubu aynı mıdır?

  Her iki yöntem de amaçları bakımından aynı olmakla beraber; usul bakımından farklılıklar taşımaktadır.

  Öncelikle birkaç benzer noktasından bahsetmekte fayda vardır:

  1. Her ikisinde de belirli bir risk garanti edilmektedir.
  2. Garanti edilen risk kapsamı dışında kalan zararlardan banka sorumlu değildir bu sebeple bankadan talep edilmesi mümkün değildir.
  3. Garanti belirli bir limit dahilindedir yani ucu açık yorumlamayı gerektirir bir limit konulamaz
  4. Bağımsız bir borç yüklenilmesi durumu söz konusudur. Tarafların ticari ilişkilerinin mahiyeti ile teminat birbirinden farklı olarak değerlendirilir.
  5. Pek az görülmekle birlikte bankanın kendine ait defileri ileri sürerek ödeme yapmaması mümkündür.9

  Farklılıklar ise ibraz edilen belgeden hareketle oluşmaktadır.

  Teminat mektubu, borçlu edimini yerine getirmezse muhatabın zararını telafi etmek amacıyla garantör tarafından düzenlenerek muhataba teslim edilen bir taahhüttür. Teknik olarak; teminat mektubunu düzenleyen banka tarafından KOŞULSUZ ve ŞARTSIZ muhatabın ilk yazılı talebinde ödeneceği kaydını içerir.10

  Teminat mektubu da aynı teminat akreditifinde olduğu gibi şartlı garanti mektubu olarak da düzenlenebilir. Ancak uygulamada bu yöntem; teminat akreditifine çevrilmektedir.

  Teminat akreditifi de benzer biçimde, borçlunun edimini yerine getirmeme durumu gözetilerek, lehine akreditif düzenlenen tarafın zararını telafi etmek üzere garantör tarafından düzenlenerek akreditif lehdarına iletilen bir taahhüttür. Duruma ilişkin yani şarta ilişkin belge ibrazına ilişkin muhatabın yapacağı başvuru ile ödeme alacağını içeren teminat şartlı garanti mektubu/stanby L/C gibi isimlerle adlandırılır.

  Sonuç olarak; şarta bağlı teminatlı akreditif, uygulamada büyük boyutlu projelerde, ihalelerde ve dış ticarette sıklıkla uygulanmakta olan bir yöntemdir. Özellikle dış ticarete yeni başlayan veya tarafların birbirlerini tanımadıkları hallerde teminat mektubu, şartlı garanti mektubu veya teminat akreditifi; hem hukuki bir baskı oluşturacak hem de sözleşmeye uygun davranma gerekliliği hususunu ortaya çıkaracaktır.

  Read more

  Two key elements that keep customers coming to you

  The aim of every company in the market is to sell its product, to sell its product to every company it meets or even does not meet. Although this is not very possible in practice, there are two main factors that increase the customer’s tendency to prefer you, let’s examine them together.

  Every company’s sales and marketing strategies are different; While some highlight the features of the product, some offer discounts, while some send samples, some offer extra quality.

  The first thing we need to do is to ask ourselves the following question: “Why would the customer buy my product?” In other words, before trying to sell our product, it is necessary to understand why the customer buys.

  So how does the customer decide?

  If you aim to easily sell a product and create your own customer portfolio, you must first create a cost advantage, and secondly, differentiate.

  The first concept that customers and even sellers often focus on is cost. The customer tends to prefer the product where he can obtain it at a lower cost. The seller, on the other hand, will prefer to produce where and how he can produce cheaper. In the meantime, the companies that provide the balance and create a cost advantage will be the winners.

  If we can reduce our cost, we will be preferable to the customer, this should not be perceived as just reducing the price. As we all know, price competition has no end, and as I said before, cost is not just about price.

  Producing better quality products, offering products that will be used for a longer time, deteriorate less and cost less to our customers also shows that we create a cost advantage.

  Offering a better product means creating opportunity costs.

  Another way to be preferred by the customer is to be different.

  We may charge our customer a higher price by offering a different product. The difference between our product and the products on the market can also enable us to market it more easily.

  So how can we differ? We have three keywords in this regard: Brand, R&D and Boutique Production.

  Brand equals trust, gives commitment to the customer for quality and continuity. A firm that proves its quality will not be affected by price competition and will be preferred even if it offers a higher price.

  To make our product preferable. We must make it unique by entering the R&D, research-development process. Developing our product by listening to customer demands and following the trends in the market gives us an advantage.

  We can say that another state of differentiation in recent years is realized through boutique production.

  Today, consumers accept to pay a higher price for a product that they will only have instead of buying a cheap product. We can say that tailor-made production is among the market trends.

  If you want to make a difference and be preferred by creating your own customer portfolio, contact us.

  Makes a difference in exports with Daphne Consultant!

  Read more

  Why is Determination of Target Market in Export Important?

  I witness that many companies in export are looking for customers instead of determining a target market. For
  companies prioritize sales over marketing. Selling is a result of marketing
  They forget to focus on sales. Just like many people focus only on the result rather than the process.
  Companies that give priority to sales, instead of determining the target country(s), try to meet the demands they find.
  making an effort. Without understanding the dynamics of countries and without considering cultural differences,
  Many of the offers made by offering a price to the request also result in negative results. This is how you get results
  I’ve also come across companies that state that. On the other hand, these companies cannot work with those customers for a very long time.
  I see.
  Why is target country/market identification so important? Let’s go through the items:
  Market Entry
  Determining the target country is very important for market entry. With the neighbor effect, some companies are shrinking or
  I see you are trying to enter low volume countries. Doing target market study
  very important in this regard. It will be easier for you to enter growing markets. Increasing the import
  In countries, both volume increases and new importers are formed. In addition to imports, Turkey’s
  I suggest you to examine the amount of exports in the market and the increase in exports.
  Focusing
  Focusing on one or a few target countries rather than pursuing demands in different countries
  concentrates our energy and attention on those countries. In this way, more information about those countries
  we will have. With this knowledge, you can better understand the needs and habits of buyers.
  We increase our chances of meeting.
  Product Standards
  Different countries may require different standards for your product. Responding to every request of many countries
  meeting the standards in those countries by giving priority to some countries instead of trying to give
  It will be healthier in terms of customer satisfaction and production cost.
  The electrical appliance to be sold in Italy and the electrical appliance to be sold in the UK market
  In case the plugs are different.
  Packaging
  The packaging habits of each country may also be different. Europe where individuality is intense
  In countries of the Middle East, food packages are in smaller packages, while in Middle Eastern countries, family-size packages

  you may need to do. Trying to respond to every need of every country at the same time
  can increase your costs significantly.
  You need to know the consumer habits in the target country. When packing by gram in Europe
  You have to weigh in oz to the USA.
  Palette
  You may need to use different pallets due to door sizes in countries. different for each country
  Trying to acquire pallets will increase costs. Also, pallets
  Its placement inside the container/truck is also an issue that you need to think about. On first downloads
  There have been uploads that I have witnessed to have too much free space in the vehicles.
  Banking/Money Transfer
  An issue that is as important as selling in exports is getting the payment, that is, the money itself.
  to see in your account. The banking system in the countries you will export to is very important in this respect.
  important. You may need to export to some countries only by letter of credit. By specifying the target country
  You can prepare for these issues in advance.
  I would like to remind you again that export is a process. This is the way to set your goal.
  That’s why it’s so important. Maybe you can use different routes on the road after you set a destination, but
  For this, you need to set your goal.
  I wish you many months of achieving your goals.

  Read more

  İhracatta Hedef Pazar Tespiti Neden Önemli?

  İhracatta Hedef Pazar Tespiti Neden Önemli?

  Genelihracatpazar araştırması

  İhracatta birçok firmanın hedef pazar belirlemek yerine müşteri aradığına şahit oluyorum. Zira firmalar pazarlama yerine satışı önceliklendiriyor. Satışın, pazarlamanın bir sonucu olduğunu unutarak satışa odaklanıyorlar. Tıpkı birçok kişinin süreç yerine sadece sonuca odaklanması gibi.

  Satışa öncelik veren firmalar hedef ülke(ler) belirlemek yerine bulduğu talepleri karşılamak adına çaba gösteriyor. Ülkelerin dinamiklerini anlamadan ve kültürel farklılıkları dikkate almadan sadece talebe fiyat sunarak yapılan tekliflerin birçoğu da olumsuz sonuçlanıyor. Bu şekilde sonuç aldığını belirten firmalara da rastladım. Bu firmaların ise o müşteriler ile çok uzun soluklu çalışamadığını görüyorum. 

  Hedef ülke/pazar tespiti neden bu kadar önemli? Maddeler üzerinden ilerleyelim:

  Pazara Giriş

  Hedef ülkeyi belirlemek pazara giriş için çok önemli. Komşu etkisi ile bazı firmaların küçülen veya düşük hacimli ülkelere giriş yapmaya çalıştığını görüyorum. Hedef pazar çalışması yapmak bu bakımdan çok önemli. Büyüyen pazarlara girmek sizin için daha kolay olacaktır. İthalatını artıran ülkelerde hem hacim artar hem de yeni ithalatçılar oluşur. İthalatın yanı sıra Türkiye’nin o pazardaki ihracat miktarını ve ihracat artışını da incelemenizi öneririm. 

  Odaklanma

  Farklı ülkelerdeki talepler peşinde koşmak yerine bir veya birkaç hedef ülkeye odaklanmak enerjimizi ve dikkatimizi o ülkelere yoğunlaştırır. Bu sayede o ülkeler hakkında daha fazla bilgiye sahip oluruz. Bu bilgi sayesinde de alıcıların ihtiyaçlarını ve alışkanlarını daha iyi anlayarak karşılama ihtimalimizi artırırız.

  Ürün Standartları

  Ürününüz için farklı ülkelerde farklı standartlar gerekebilir. Birçok ülkenin her talebine cevap vermeye çalışmak yerine bazı ülkelere öncelik vererek o ülkelerdeki standartları karşılamak hem müşteri tatmini bakımından hem de üretim maliyeti bakımından daha sağlıklı olacaktır.

  İtalya’da satılacak olan elektrikli cihaz ile İngiltere pazarında satılacak olan elektrikli cihazların fişleri farklı olmak durumunda.

  Paketleme

  Her ülkenin paketleme alışkanlıkları da farklı olabilir. Bireyselliğin yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde gıda paketleri daha küçük ambalajlarda iken Ortadoğu ülkelerinde aile boyu paketler yapmanız gerekebilir. Her ülkenin her ihtiyacına aynı anda cevap vermeye çalışmak maliyetlerinizi ciddi oranda artırabilir.

  Hedef ülkedeki tüketici alışkanlıklarını bilmeniz gerekiyor. Avrupa’da gram ile paketleme yaparken ABD’ye oz olarak tartım yapmanız gerekmekte.

  Palet

  Ülkelerdeki kapı ebatları sebebiyle farklı paletler kullanmanız gerekebilir. Her ülke için farklı paletler edinmeye çalışmak maliyetleri artırıcı bir unsur olacaktır. Aynı zamanda paletlerin konteyner/kamyon içine yerleşimi de üzerinde düşünmeniz gereken bir konu. İlk yüklemelerde araçlardaki boş alanın fazla olduğuna şahit olduğum yüklemeler oldu.

  Bankacılık/Para Transferi

  İhracatta satış yapmak kadar önemli olan bir konu da ödemeyi almak yani parayı kendi hesabınızda görebilmek. İhracat yapacağınız ülkelerdeki bankacılık sistemi bu bakımdan çok önemli. Bazı ülkelere sadece akreditif ile ihracat yapmanız gerekebilir. Hedef ülkeyi belirleyerek bu konulara öncesinde hazırlanabilirsiniz.

  İhracatın bir süreç olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Hedefinizi belirleyerek yola çıkmak bu yüzden çok önemli. Hedef belirledikten sonra yol üzerinde farklı rotaları kullanabilirsiniz belki ama bunun için hedefinizi belirlemeniz gerekiyor. 

  Hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz aylar dilerim.

  Filiz ilci

  Müşterilerin size gelmesini sağlayan iki temel unsur

  Pazarda bulunan her firmanın amacı ürününü satmak, görüştüğü hatta görüşmediği her firmaya ürününü satmak. Bu pratikte çok mümkün olmasa da müşterinin sizi tercih etme eğilimini arttıran iki temel unsur var, birlikte inceleyelim.

  Her firmanın satış ve pazarlama stratejileri farklı; kimi ürünün özelliklerini ön plana çıkarırken kimi iskonto yapar, kimi numune yollarken kimi ekstra kalite sunar.

  En başta yapmamız gereken şey kendimize şu soruyu sormak: ‘’Müşteri neden benim ürünümü satın alsın?’’ Yani ürünümüzü satmaya çalışmadan önce müşterinin neden satın aldığını anlamak gerekiyor.

  Peki müşteri neye göre karar veriyor?

  Bir ürünü kolaylıkla satmayı ve kendi müşteri portföyünüzü oluşturmayı hedefliyorsanız ilk olarak maliyet avantajı oluşturmalısınız, ikinci olarak da farklılaşmalısınız.

  Müşterinin ve hatta satıcıların çoğunlukla odaklandığı ilk kavram maliyet. Müşteri, ürünü nerede daha düşük bir maliyet ile elde edebiliyor ise onu tercih etme eğilimindedir. Satıcı ise nerede ve nasıl daha ucuz üretim sağlayabiliyorsa o şekilde üretimi gerçekleştirmeyi tercih edecektir. Bu arada dengeyi sağlayıp, maliyet avantajı oluşturan firmalar kazananlar olacaktır.

  Maliyetimizi azaltabilirsek müşteri için tercih edilir oluyoruz, bu sadece fiyatı düşürmek olarak algılanmamalı. Hepimizin bildiği üzere fiyat rekabetinin sonu yoktur keza daha önce de söylediğim gibi maliyet sadece fiyatla alakalı değildir.

  Daha kaliteli ürünler üreterek, daha uzun süre kullanılacak, daha az bozulup, müşterimize daha az masraf çıkaracak ürünler sunmak da maliyet avantajı oluşturduğumuzu gösterir.

  Daha iyi bir ürün sunmak, fırsat maliyeti yaratmak demektir.

  Müşteri için tercih sebebi olmanın bir diğer yolu da farklılaşmaktır.

  Farklı bir ürün sunarak müşterimizden daha yüksek bir fiyat talep edebiliriz. Ürünümüzün, piyasadaki ürünlerle arasında fark olması daha kolay bir şekilde pazarlamamızı da sağlayabilir.

  Peki nasıl farklılaşabiliriz? Bu konuda üç anahtar kelimemiz var: Marka, Ar-ge ve Butik Üretim.

  Marka eşittir güven demektir, müşteriye kalite ve süreklilik için tahattüt verir. Kalitesini kanıtlayan bir firma fiyat rekabetinden etkilenmeyecek, daha yüksek bir fiyat sunsa dahi tercih edilir olacaktır.

  Read more

  Müşterilerin size gelmesini sağlayan iki temel unsur

  Pazarda bulunan her firmanın amacı ürününü satmak, görüştüğü hatta görüşmediği her firmaya ürününü satmak. Bu pratikte çok mümkün olmasa da müşterinin sizi tercih etme eğilimini arttıran iki temel unsur var, birlikte inceleyelim.

  Her firmanın satış ve pazarlama stratejileri farklı; kimi ürünün özelliklerini ön plana çıkarırken kimi iskonto yapar, kimi numune yollarken kimi ekstra kalite sunar.

  En başta yapmamız gereken şey kendimize şu soruyu sormak: ‘’Müşteri neden benim ürünümü satın alsın?’’ Yani ürünümüzü satmaya çalışmadan önce müşterinin neden satın aldığını anlamak gerekiyor.

  Peki müşteri neye göre karar veriyor?

  Bir ürünü kolaylıkla satmayı ve kendi müşteri portföyünüzü oluşturmayı hedefliyorsanız ilk olarak maliyet avantajı oluşturmalısınız, ikinci olarak da farklılaşmalısınız.

  Müşterinin ve hatta satıcıların çoğunlukla odaklandığı ilk kavram maliyet. Müşteri, ürünü nerede daha düşük bir maliyet ile elde edebiliyor ise onu tercih etme eğilimindedir. Satıcı ise nerede ve nasıl daha ucuz üretim sağlayabiliyorsa o şekilde üretimi gerçekleştirmeyi tercih edecektir. Bu arada dengeyi sağlayıp, maliyet avantajı oluşturan firmalar kazananlar olacaktır.

  Maliyetimizi azaltabilirsek müşteri için tercih edilir oluyoruz, bu sadece fiyatı düşürmek olarak algılanmamalı. Hepimizin bildiği üzere fiyat rekabetinin sonu yoktur keza daha önce de söylediğim gibi maliyet sadece fiyatla alakalı değildir.

  Daha kaliteli ürünler üreterek, daha uzun süre kullanılacak, daha az bozulup, müşterimize daha az masraf çıkaracak ürünler sunmak da maliyet avantajı oluşturduğumuzu gösterir.

  Daha iyi bir ürün sunmak, fırsat maliyeti yaratmak demektir.

  Müşteri için tercih sebebi olmanın bir diğer yolu da farklılaşmaktır.

  Farklı bir ürün sunarak müşterimizden daha yüksek bir fiyat talep edebiliriz. Ürünümüzün, piyasadaki ürünlerle arasında fark olması daha kolay bir şekilde pazarlamamızı da sağlayabilir.

  Peki nasıl farklılaşabiliriz? Bu konuda üç anahtar kelimemiz var: Marka, Ar-ge ve Butik Üretim.

  Marka eşittir güven demektir, müşteriye kalite ve süreklilik için tahattüt verir. Kalitesini kanıtlayan bir firma fiyat rekabetinden etkilenmeyecek, daha yüksek bir fiyat sunsa dahi tercih edilir olacaktır.

  Ürünümüzü tercih edilebilir hale getirmek için . Ar-ge, araştırma-geliştirme, sürecine girerek özgünleştirmeliyiz. Ürünümüzü müşteri taleplerini dinleyerek geliştirmemiz, pazardaki trendleri takip etmemiz bize avantaj sağlar.

  Son yıllarda farklılaşmanın diğer bir hali de butik üretim ile gerçekleşiyor diyebiliriz.

  Günümüzde tüketiciler, artık ucuz ürün almak yerine sadece kendilerinde olacak olan bir ürün için daha yüksek bedel ödemeyi kabul ediyorlar. Şahsa yönelik özel üretim piyasa trendleri arasında diyebiliriz.

  Siz de fark yaratmak, kendi müşteri portföyünüzü oluşturarak tercih edilir olmak isterseniz bize ulaşın.

  Daphne Consultant ile  ihracatta fark yaratır!

  Filiz ilci

  Read more